Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisessä fysioterapiassa keskeistä on ymmärrys siitä, että ihmisen keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja ihmisen kokemukseen omasta kehosta. Psykofyysisessä fysioterapiassa opetellaan tunnistamaan kehon viestejä ja reagoimaan niihin tarkoituksen mukaisella tavalla

Monipuolinen terapiamuoto

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana joko toimipisteillämme tai asiakkaan omissa toimintaympäristöissä. Fysioterapian tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa ja niissä huomioidaan aina asiakkaan sen hetkiset voimavarat ja elämäntilanne. Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä (SV 3FM) tai ilman.

Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan erityisesti ihmisille, joilla on:

 • stressioireita, uniongelmia, jännittyneisyyttä tai uupumusta
 • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia psykosomaattisia toimintakykyhäiriöitä tai pitkittyneitä kiputiloja
 • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, ahdistus- ja paniikkioireita tai pelkotiloja
 • syömiseen liittyviä tai muita riippuvuusongelmia esim. päihteiden kanssa
 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
 • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita
 • muuten kuin edellä mainituista syistä halua kehittää itsetuntemustaan kehotietoisuuden ja läsnäolon avulla

Psykofyysisessä fysioterapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen luottamuksellinen yhteistyö ja avoin vuorovaikutus. Asiakasta tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan asiakkaan voimavarojen mukaisesti. Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse koettu muutos ja kasvukehitys kohti oman elämän hallintaa.

Kokemuksellista oppimista

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja etenkin harjoitteiden siirrettävyys arkeen on terapiatilanteissa tärkeässä roolissa. Työvälineinä psykofyysisessä fysioterapiassa ovat mm. liike- ja tasapainoharjoitteet, hengitys-, kehotietoisuus- ja kehotuntemusharjoitukset, erilaiset rentoutumismenetelmät ja lihasjännitystä purkavat harjoitteet, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat toiminnalliset harjoitteet.

Psykofyysisen kuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas:

 • oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita sekä hyväksymään oman kehonsa
 • saa vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea sekä tunnistaa omia kehollisia voimavarojaan
 • kokee rentoutumista ja mahdollisten lihasjännitysten ja -kipujen lievittymistä
 • kykenee hallitsemaan stressiään sekä oppii oman kuormituksen ja jaksamisen säätelyä
 • oppii selviytymiskeinoja elämäänsä ja pystyy omien oivalluksiensa avulla vaikuttamaan sekä mielen että kehon toimintoihin
 • pystyy vahvistamaan itsetuntemustaan ja löytää oman tapansa olla
 • oppii vuorovaikutustaitoja, sanatonta ilmaisua ja yhdessä toimimista

Psykofyysistä fysioterapiaa toteuttaa meillä

psykofyysisesti suuntautunut fysioterapeutti / Tunteva-hoitaja Jenny Ruotsalainen

puh. 010 237 7332, jenny.ruotsalainen@fysios.fi

Ota yhteyttä ja varaa aika!

Suosittele meitä

 • Suomen fysioterapiayhdistys
 • Fysi ry
 • Respecta Active